PRIVACY POLICY

Bekkenfysiotherapie Oegstgeest hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bekkenfysiotherapie Oegstgeest houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Bekkenfysiotherapie Oegstgeest zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN PATIËNTEN

Persoonsgegevens van patiënten worden door Bekkenfysiotherapie Oegstgeest verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden
 • Declaraties naar zorgverzekeraar of patiënt

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Bekkenfysiotherapie Oegstgeest de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Voorletters;
 • Tussenvoegsels;
 • Achternaam;
 • BSN;
 • ID-gegevens;
 • Telefoonnummers;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Verzekeringsgegevens zorgverzekering;
 • IBAN;

Uw persoonsgegevens worden door Bekkenfysiotherapie Oegstgeest opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Volgens wetgeving gedurende 15 jaar

VERWERKING VAN MEDISCHE GEGEVENS VAN PATIËNTEN

Medische gegevens van patiënten worden door Bekkenfysiotherapie Oegstgeest verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het opbouwen van een dossier t.b.v. de behandelingen bekkenfysiotherapie
 • Rapportage aan huisarts en/of verwijzer (na toestemming)
 • Informatieverstrekking aan UWV, letselschade verzekeraars, arbeidsongeschiktheid verzekeraars (op verzoek van patiënt)

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Bekkenfysiotherapie Oegstgeest de volgende medische gegevens van u vragen:

 • Medische voorgeschiedenis
 • Algemene gezondheid
 • Omschrijving van klachten waarvoor u bij de bekkenfysiotherapeut bent

Uw persoonsgegevens worden door Bekkenfysiotherapie Oegstgeest opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Volgens wetgeving gedurende 15 jaar

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN MEDEWERKERS

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Bekkenfysiotherapie Oegstgeest verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Bekkenfysiotherapie Oegstgeest de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornamen;
 • Tussenvoegsels;
 • Achternaam
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummers;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens;

Uw persoonsgegevens worden door Bekkenfysiotherapie Oegstgeest opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

VERSTREKKING PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het aannemen van de telefoon en plannen van afspraken (Bussiness Square Purmerend)
 • Opslag en verwerking van het medisch dossier (Intramed)
 • Administratiekantoor voor salarisstroken, jaaropgaven, financiële admistratie (Piet Hannessen)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft.

BINNEN DE EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN

Bekkenfysiotherapie Oegstgeest bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Bekkenfysiotherapie Oegstgeest van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We zorgen dat we altijd werken in Intramed met de laatste updates
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of gedeeltelijke verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

VRAGEN

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

CONTACTGEGEVENS

Bekkenfysiotherapie Oegstgeest

Rhijngeesterstraatweg 62

2612 BJ Oegstgeest

info@bekkenfysiotherapie.eu